Een grootboekrekeningschema is een "standaard" tabel waar boekhouders, administratiekantoren, accountants en andere specialisten gebruik van maken. In een grootboekrekeningschema staan:

  • Rekeningnummers of grootboeknummers
  • Grootboek rubrieken
  • Dagboeken
  • Omschrijvingen
  • En overige informatie voor het creëren van een goed overzicht m.b.t. de boekhouding

Het grootboekrekeningschema

Hieronder staat de tabel die wij hanteren voor de gemiddelde onderneming. Wij hebben voor het gemak de rubrieken, btw tarieven en overige zaken niet vermeld. Voor het uitvoeren van diverse taken zoals het maken van een jaarrekening worden deze cijfers met de bijbehorende grootboekrekeningnummers geïmporteerd in software. Ondernemingen die andere schema's aanhouden kunnen gebruik maken van brugstaten om tot dezelfde resultaten te komen.

NummerOmschrijving
100Terreinen
101Afschrijvingen terreinen
110Gebouwen
111Afschrijvingen gebouwen
120Verbouwingen en installaties
121Afschrijvingen verbouwingen en installaties
130Machines
131Afschrijvingen machines
140Gereedschappen
141Afschrijvingen gereedschappen
150Inventaris
151Afschrijvingen inventaris
160Vervoersmiddelen
161Afschrijvingen vervoersmiddelen
170Computers en hardware
171Afschrijvingen Computers en hardware
180Software
181Afschrijvingen software
200Goodwill
201Afschrijvingen goodwill
210Octrooien en patenten
211Afschrijvingen octrooien en patenten
220Research en ontwikkeling
221Afschrijvingen research en ontwikkeling
230Website
231Afschrijvingen website
300Deelnemingen
310Effecten
320Leningen u/g
330Waarborgsommen
340Vorderingen op participanten
350Vorderingen op groepsmaatschappijen
400Aandelenkapitaal
410Aandelen in portefuille
420Uit te reiken aandelen
430Agioreserve
440Winstreserve
450Herwaarderingsreserve
460Herinvesteringsreserve
470Oprichtingskosten B.V.
480Winst na belasting lopend boekjaar B.V.
481Winst na belasting vorig boekjaar B.V.
490Onverdeelde winst na belasting
500Voorzieningen
510Pensioenvoorziening
520Voorziening debiteuren
530Voorziening incourante goederen
540Overige voorzieningen
600Firmant 1 Beginsaldo boekjaar
601Firmant 1 Privé stortingen
602Firmant 1 Privé opname
603Firmant 1 Privé gebruik
604Firmant 1 Privé belastingen
605Firmant 1 Privé overig
606Firmant 1 FOR
610Firmant 2 Beginsaldo boekjaar
611Firmant 2 Privé stortingen
612Firmant 2 Privé opname
613Firmant 2 Privé gebruik
614Firmant 2 Privé belastingen
615Firmant 2 Privé overig
616Firmant 2 FOR
620Firmant 3 Beginsaldo boekjaar
621Firmant 3 Privé stortingen
622Firmant 3 Privé opname
623Firmant 3 Privé gebruik
624Firmant 3 Privé belastingen
625Firmant 3 Privé overig
626Firmant 3 FOR
700Hypothecaire lening o/g
710Lening o/g op lange termijn
720Obligatielening
740Langlopende schulden aan participanten
750Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
1000Kas
1100Bank
1200Postbank
1297Kruisposten cheques en bonnen
1298Kruisposten kas-bank
1299Kruisposten PIN betalingen
1300Debiteuren
1305Debiteuren vorig jaar
1310Dubieuze debiteuren
1315Afschrijving dubieuze debiteuren
1320Overlopende activa
1325Nog te factureren omzet
1330Waarborgsommen
1340Vorderingen op participanten
1350Vorderingen op groepsmaatschappijen
1360Rekening courant directie
1370Aflossingsverplichting
1500Crediteuren
1510Nog te ontvangen facturen
1520Overlopende passiva
1521Overlopende passiva administratie
1522Overlopende passiva verzekeringen
1523Overlopende passiva rente- en bankkosten
1524Overlopende passiva huisvesting
1525Overlopende passiva kantoor
1526Overlopende passiva auto
1527Overlopende passiva verkoop
1528Overlopende passiva algemeen
1529Overlopende passiva overig
1530Nettoloon
1531Loonheffing
1532Sociale lasten
1533Pensioenpremies
1534Vakantiegeld
1540Kortlopende schulden op participanten
1550Kortlopende schulden op groepsmaatschappijen
1560Rekening courant directeur B.V.
1601Btw af te dragen laag (verkopen)
1602Btw af te dragen hoog (verkopen)
1603Btw af te dragen overig (verkopen)
1604Btw af te dragen verlegd (verkopen)
1611Btw te vorderen laag (inkopen)
1612Btw te vorderen hoog (inkopen)
1613Btw te vorderen overig (inkopen)
1614Btw te vorderen verlegd (verkopen)
1615Btw KO-regeling
1616Btw Privé gebruik
1620Btw afdracht
1625Btw vorige jaren
1700Schulden i.v.m. vennootschap
1710Te betalen tantièmes
1720Te betalen vennootschapsbelasting
1730Te betalen dividend
2100Tussenrekening balans
2110Tussenrekening automatische betalingen
2130Onbekende betalingen
2500Vraagposten
2501Vraagposten inkopen
2502Vraagposten verkopen
3000Voorraad grondstoffen
3010Voorraad onderhanden werk
3020Voorraden gereed product en handelsgoederen
3030Vooruitbetaald op voorraad
4000Lonen en salarissen
4010Vakantiegeld
4020Sociale lasten
4030Pensioenpremie
4040Onkostenvergoeding personeel
4041Reiskostenvergoeding personeel
4042Kantinekosten personeel
4043Opleidingskosten personeel
4044Werkkleding personeel
4050Uitzendkrachten
4100Huur
4101Servicekosten huisvesting
4105Doorbelaste huur
4110Energiekosten
4115Doorbelasting energiekosten huisvesting
4120Onderhoud onroerend goed
4130Onroerend zaakbelasting
4140Verzekering huisvesting
4150Schoonmaakkosten huisvesting
4160Beveiligingskosten huisvesting
4170Overige vaste lasten huisvesting
4180Kleine aanschaffingen huisvesting
4190Overige huisvestingskosten
4195Overige doorbelaste huisvestingskosten
4200Exploitatiekosten
4210Huur machines en installaties exploitatie
4220Reparatie en onderhoud exploitatie
4230Energiekosten exploitatie
4240Verzekering exploitatie
4250Kleine aanschaffingen exploitatie
4260Gereedschappen exploitatie
4290Overige exploitatiekosten
4300Kantoorbenodigdheden
4310Drukwerk kantoor
4320Onderhoud inventaris
4330Automatiseringskosten
4335Softwarekosten
4340Telefoon en internet
4350Porti
4360Contributies en abonnemente
4370Vakliteratuur
4380Kopieerkosten
4390Overige kantoorkosten
4400Autokosten
4410Brandstof
4420Onderhoud auto
4430Verzekering auto
4440MRB
4450Leasekosten auto
4460Parkeerkosten
4470Boetes auto
4480Overige autokosten
4490Privé gebruik auto
4495Btw Privé gebruik auto
4500Reclame- en advertentiekosten
4510Beurskosten
4520Websitekosten
4530Provisies
4540Diners en verteerkosten 73,5%
4545Diners en verteerkosten niet aftrekbaar
4550Representatiekosten
4555Representatiekosten 73,5%
4560Reis- en verblijfskosten
4565Reis- en verblijfskosten 73,5%
4570Winkel- verpakkings- en ettalagekosten
4575Verzendkosten
4580Incassokosten dubieuze debiteuren
4585Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
4590Overige verkoopkosten
4599Betalingsverschillen
4700Afschrijvingen terreinen
4701Afschrijvingen gebouwen
4702Afschrijvingen verbouwingen en installaties
4703Afschrijvingen machines
4704Afschrijvingen gereedschappen
4705Afschrijvingen inventaris
4706Afschrijvingen vervoersmiddelen
4707Afschrijvingen computers en hardware
4708Afschrijvingen software
4710Afschrijvingen goodwill
4711Afschrijvingen octrooien en patenten
4712Afschrijvingen research en ontwikkeling
4713Afschrijvingen website
4800Bankkosten
4810Rente baten bank
4815Rente baten overig
4820Rente lasten bank
4825Rente lasten overig
4830Rente baten lening
4835Rente lasten lening
4840Rente baten hypotheek
4845Rente laten hypotheek
4850Rente baten deelneming
4855Rente lasten deelneming
4860Rente baten participatie
4865Rente lasten participatie
4870Rente rekening courant directie
4900Algemene kosten
4910Administratiekosten
4915Accountantskosten
4920Advieskosten
4930Juridische kosten
4935Notariskosten
4940Verzekeringen algemeen
4950Kleine aanschaffingen
4960Aanmaningskosten
4970Boetes
4990Overige algemene kosten
7000Inkopen nul
7001Inkopen laag
7002Inkopen hoog
7003Inkopen overig
7014Inkopen import binnen EU laag
7015Inkopen import binnen EU hoog
7016Inkopen import binnen EU overig
7017Inkopen import buiten EU laag
7018Inkopen import buiten EU hoog
7019Inkopen import buiten EU overig
7095Kredietbeperking inkopen
7100Inkopen nul 2
7101Inkopen laag 2
7102Inkopen hoog 2
7103Inkopen overig 2
7114Inkopen import binnen EU laag 2
7115Inkopen import binnen EU hoog 2
7116Inkopen import binnen EU overig 2
7117Inkopen import buiten EU laag 2
7118Inkopen import buiten EU hoog 2
7119Inkopen import buiten EU overig 2
7195Kredietbeperking inkopen 2
8000Verkopen nul
8001Verkopen laag
8002Verkopen hoog
8003Verkopen overig
8010Verkopen export binnen EU
8020Verkopen export buiten EU
8030Dienstverlening binnen EU
8095Kredietbeperking verkopen
8100Verkopen nul 2
8101Verkopen laag 2
8102Verkopen hoog 2
8103Verkopen overig 2
8110Verkopen export binnen EU 2
8120Verkopen export buiten EU 2
8130Dienstverlening binnen EU 2
8195Kredietbeperking verkopen 2
9900Bijzondere baten
9950Bijzondere lasten
9960KO-regeling
9970Aandeel resultaat deelnemingen
9975Belastingen buitengewoon resultaat
9980Aandeel derden resultaat
9990Memoriaal
9999Winst of Verlies